Πρακτικό πολυήμερης εκδρομής γυμνασίου 2017-18

  • Εκτύπωση

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Αριθμός 16, Ημερομηνία:06 Μαρτίου 2018

Θέμα : "Ανάθεση πολυήμερης εκδρομής "

Σήμερα 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30,στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Τζερμιάδων,συνεδρίασε η επιτροπή του άρθρου 13,παρ.2 της Υ.Α.33120/ΓΔ4/28-02-2017,όπως συγκροτήθηκε από την πράξη 15/ 05-03-2018 από τη Διεθύντρια του Σχολείου κ. Βογιάκη Ελένη, για την αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, σύμφωνα με την πρόθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκδρομής σε Καλαμπάκα-Βόλο-Αθήνα στις 2, 3, 4, 5 Μαϊου 2018 που ολοκληρώθηκε μέσω της ΔΔΕ Λασιθίου. Παρόντα όλα τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκαν,έγινε η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών που ή- ταν οι εξής:

 

1.Travelink:184 Ε (ανάμαθητή)

2.KaldiTours:209 Ε (ανά μαθητή)

 

Η επιτροπή αποφάσισε να δεχτεί την προσφορά του Travelink. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος-Διευθύντρια

Βογιάκη Ελένη

Τα μέλη

Αποστολάκη Σοφία

Μπαλτζάκη Ευαγγελία

Φανουργιάκης Κων/νος