Πρόγραμμα Erasmus+ / Δράση ΚΑ1 - Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης (2014-15)

Τίτλος προγράμματος: "Ψηφιακά μονοπάτια - Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και διακατανόηση"

Σχολείο: Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων

Υλοποίηση: 1 Ιουλίου 2014 - 30 Ιουνίου 2015

Κατά το σχολικό έτος 2013-14, παράλληλα με άλλες δράσεις, εκπονήθηκε σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για το Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Α. Βουράκη (ΠΕ05). Το σχέδιο κατατέθηκε για έγκριση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (Εγκεκριμένα σχέδια Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1). Το ΓΕΛ Τζερμιάδων σημείωσε εξαιρετική επίδοση όπου κατατάχθηκε στη 12η  θέση σε συνολικά 83 υποβληθέντα σχέδια από σχολεία όλης της Ελλάδας και όλων των βαθμίδων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά το σχολικό έτος 2014-15 με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Εμμ. Πουλάκη (ΠΕ19).

Το σχέδιο περιλαμβάνει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω Νέων Τεχνολογιών, αλλά και την εκπαίδευση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά στη διδασκαλία μαθημάτων, αλλά και στην αυτοοργάνωση της τοπικής κοινωνίας στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Συμμετέχουν 5 εκπαιδευτικοί του σχολείου, που μιλούν κατ' ελάχιστο αγγλικά, έχουν ευχέρεια στη χρήση των ΤΠΕ (πιστοποίηση Α επιπέδου), καθώς και πρότερη εμπειρία σε εκπαιδευτικές συνεργασίες. Ανήκουν στις ειδικότητες της Ελληνικής (Γ. Καμπουράκη - Μ. Στεφάνου) και Γαλλικής Φιλολογίας (Ε. Ιωαννίδου), Φυσικών Επιστημών (Μ. Ελευθερίου) και Πληροφορικής (Ε. Πουλάκης), σχετικές με τις παραπάνω προτεινόμενες επιμορφωτικές δράσεις.
Οι δραστηριότητες ανήκουν στην κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού στο εξωτερικό. Οι βασικοί άξονες του παρόντος σχεδίου είναι η ψηφιακή εξειδίκευση και οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, ενώ κύριος στόχος της στρατηγικής του σχολείου μας αποτελεί η υλοποίηση, παραμετροποίηση και χρήση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι επιμορφωμένοι στις Νέες Τεχνολογίες καθηγητές, εφαρμόζοντας τις  καινοτόμες και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές πρακτικές τους, κατά τα επόμενα έτη.
Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει επιμορφωτικό σεμινάριο καινοτόμων τρόπων διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, για 5 μέρες στην ESA (European Space Agency) στην Ολλανδία. Επίσης, θα υπάρξει συμμετοχή σε σεμινάριο για την ενημέρωση και εξειδίκευση στον προγραμματισμό, παραμετροποίηση και χρήση πλατφόρμας υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα αποτελέσει τον κορμό και το μέσο εφαρμογής των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών κατά τα επόμενα χρόνια και θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία. Ακόμα, υπάρχει συμμετοχή σε σεμινάριο  με αντικείμενο την πολυμεσική εφαρμογή σε ένα διαδραστικό περιβάλλον που θα επιτρέπει το συνδυασμό των παραπάνω ψηφιακών μαθημάτων σε σχέση αλληλοεπίδρασης (πληροφορική - φυσικές επιστήμες - ξένη γλώσσα), με έμφαση στη διακατανόηση. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία. Τέλος, θα υπάρξει επιμόρφωση με αντικείμενό την επιτόπια παρατήρηση στο παν/μιο Αl.Ι. Cuza της Ρουμανίας πάνω στο αντικείμενο της διακατανόησης.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της διδασκαλίας των διδακτικών αντικειμένων στα οποία θα επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, τον εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή των ΤΠΕ σε όλα τα αντικείμενα, ως εργαλείου διδασκαλίας (ψηφιακό υλικό, διαδραστικότητα, ασύγχρονη πρόσβαση στην πληροφορία, εξ'αποστάσεως εκπαίδευση), ενίσχυση της πολυγλωσσίας και ενδυνάμωση της σημασίας των προσφερόμενων ξένων γλωσσών. Οπότε, ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος στους μαθητές. Εκτός από τα διαφαινόμενα μαθησιακά οφέλη που θα προκύψουν, στόχος είναι και η βοήθηση της αυτοοργάνωσης της κοινωνίας μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά και η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, καθώς η επαφή με τα μαθήματα και το υλικό τους θα είναι συνεχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης.